Филтрирай по:

Тип на поръчката:Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:ОБЯВЯВА

“МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ЧИРПАН”ЕООД,        

гр.Чирпан,  бул.”Г.Димитров” тел./ факс: 04-16 / 9 41-63

ОБЯВЯВА
На основание чл.90 и чл.91(1) от КТ и във връзка с чл.59, чл.67 и чл. 68 (1),(3) и (7)  от ЗЛЗ

конкурс за следните длъжности:

1. Началник отделение по педиатрия;
2. Началник отделение по нервни болести;
3.Началник отделение по акушерство и гинекология;
4.Началник отделение по вътрешни болести;
5.Началник отделение по хирургия;
6.Началник отделение по физикална и рехабилитационна медицина;
7.Началник отделение по диализно лечение;
8.Началник отделение по анестезия;
9. Началник отделение по образна диагностика;
9.Началник клинична лаборатория;
10.Главна медицинска сестра;

І. Правно основание- чл.90  от КТ и  чл.59, чл.67 и чл. 68 (1),(3) и (7)  от ЗЛЗ.
ІІ. Изисквания  за заемане на длъжността „началник”
1.    Образователно-квалификационна степен  „Магистър по медицина” ;
2.    Призната специалност по  профила на съответното отделение/лаборатория.
3.    Сертификати и квалификационни документи, изискващи се за работа на съответното ниво на отделението.
4.    Професионален опит - минимум 5 години стаж по специалността в болнично заведение.
5.    Компютърна грамотност.
6.    Дипломи, сертификати  и допълнителни квалификации са предимство.

ІІІ. Изисквания за заемане на длъжността „Главна медицинска сестра”:
1.    Висше медицинско образование, степен „бакалавър” или „магистър” по  управление на здравни грижи;
2.    Трудов стаж най-малко 10 години като медицинска сестра
3.    Управленски опит като старша или главна медицинска сестра минимум 5 години.

ІV. Ред за провеждане на конкурса:
1.    По документи
2.    Събеседване по предварително изготвен проект за началниците на тема: -  „Програма за развитие и управление на болничното отделение/ лаборатория  за три годишен период”.
3.    Събеседване по предварително изготвен проект за главна медицинска сестра на тема” „Програма за развитие и управление на здравните грижи в МБАЛ-Чирпан  за три годишен период”.
4.    Събеседване върху нормативните актове в здравеопазването.


V. Оценяване – на два етапа:
1.    Оценка на проекта от комисия, определена със заповед на управителя
2.    Оценка от  защитата  на проекта и зададени допълнителни въпроси върху проекта и нормативната база.
3.    Оценяването се извършва по шестобалната система, като оценките се дават с точност до 0,25. Крайната оценка е средноаритметична от двата етапа.
4.    Кандидат с оценка под 4,50 на един от двата етапа или средноаритметична отпада от по-нататъшно участие.

VІ. Необходими документи за участие в конкурса:

1.    Заявление за участие в  конкурса;
2.    Професионална автобиография;
3.    Копие от  диплома за завършено висше медицинско образование;
4.    Копие от диплома за специалност (копие от диплома за УЗГ за главната медицинска сестра);
5.    Удостоверевия и сертификати за квалификационни курсове
6.    Извлечение от трудова книжка;
7.    Проект по посочената тема, запечатан в отделен плик .

Длъжностна характеристика се предоставя на кандидата при подаване на документите.
За датата, часа на започване и мястото на провеждане на конкурса, кандидатите ще бъдат умедомени писмено.

С класираният кандидат ще бъде сключен трудов  договор за срок от 3 години.

Документи за участие в конкурса се подават в архива на болницата в срок до 16.00 часа на 17.04.2015 г.

Допуснатите кандидати ще  се уведомят писмено за датата на провеждане на конкурса.